Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Διοφάντου Αριθμητικά. Ε. Σταμάτης

Τὰ Ἀριθμητικά του Διοφάντου εἶναι τὸ ἀρχαιότερον ἑλληνικὸν βιβλίον ἄλγεβρας εἰς τὸ ὅποιον χρησιμοποιοῦνται ἐξισώσεις πρὸς λύσιν προβλημάτων. Ὁ ἄγνωστος παρίσταται διὰ συμβόλου ὁμοιάζοντος πρὸς τὸ στίγμα. Τὸ αὐτὸ σύμβολον χρησιμοποιεῖται διὰ δύο ἢ περισσοτέρους ἀγνώστους του αὐτοῦ προβλήματος καὶ ὄχι διάφορα σύμβολα. Οἱ ἀριθμοὶ ἐκφράζονται, ὡς γνωστόν, διὰ γραμμάτων. Ἡ ἐν σειρὰ παράταξις αὐτῶν δηλοὶ πρόσθεσιν.  Ὁ κανὼν διὰ τὸ γινόμενον δυνάμεων τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ ὑποδηλοῦται μόνον διὰ δύο παράγοντας, πράγμα ἀρκετὸν δὶ' ὁσουσδήποτε παράγοντας….


Εναλλακτικά:
GoogleDocs

Δεν υπάρχουν σχόλια: