Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012

Περὶ τῶν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ὑπὸ Εὐαγγ. Σταμάτη


Εἰς τὴν μαθηματικῶν βιβλιογραφίαν ὑποστηρίζεται γνώμη ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἐγνώριζον μὲν τὰ ἀσύμμετρα μεγέθη, δημιουργήσαντες τὴν θεωρίαν τῶν ἀσυμμέτρων μεγεθῶν, ἠγνόουν ὅμως τοὺς ἀσυμμέτρους ἀριθμούς, τοὺς ὁποίους θεωροῦσι δημιούργημα τῶν νεωτέρων χρόνων. Ἀντιθέτον γνώμην διατύποι ὁ ἡμὲτερος ἀκαδημαϊκὸς κ. Μιχαὴλ Στεφανίδης γράφων ὅτι ἡ θεωρία «τῶν ἀσυμμέτρων ἀριθμῶν» ὀφείλεται κυρίως εἰς τὸν Εὔδοξον. Ἔρευναν τοῦ προβλήματος τούτου ἐπεχείρησαν πολλοὶ μεταξὺ τῶν ὁποίων μνημονεύομεν τὸν Zeuthen, τὸνΤ. Heath, ὅστις ἡρμήνευσε τὸν 5ον ὁρισμὸν τοῦ V Βιβλίου τῶν Στοιχείων τοῦ Eυκλείδου, τὸν ἀποδιδόμενον εἰς τὸν Εὔδοξον….
  

Εναλλακτικά:
GoogleDocs

Δεν υπάρχουν σχόλια: