Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Θαλής Μηλήσιος Ε.Σταμάτης


Θαλής ο Μιλήσιος 
Ο μέγας επιστήμων και φιλόσοφος 
Υπό Ευάγγελου Σταμάτη
Ο Θαλής, εις εκ των επτά σοφών της αρχαίας Ελλάδος, εγεννήθη εις την Ελληνικήν πόλιν της Μικράς 'Ασίας Μίλητον κατά το πρώτον έτος της τριακοστής πέμπτης Ολυμπιάδος (περί το 640 π.Χ.) απέθανε δε αυτόθι κατά την πεντηκοστήν όγδόην 'Ολυμπιάδα (περί το 546 π.Χ.). Κατά τον ιστορικόν και βιογράφον Σωσικράτη (πρώτος αιών π.Χ.), ο Θαλής απέθανεν εις ήλικίαν 98 ετών, εν κατ’ άλλην πληροφορίαν αναγραφομένην υπό του Διογένους του Λαέρτιου (4ος αιών) δ Θαλής ήτο ηλικίας 78 ετών, όταν απέθανε. Η πατρίς του Θαλού Μίλητος ήτο αρχαιότατη πόλις μνημονευομένη και υπό του Όμηρου (Ιλ. Β. 868), υπέστη όμως κατά την μακραίωνα αυτής ιστορίαν πολλάς καταστροφάς...

Google docs

Δεν υπάρχουν σχόλια: