Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Ελληνικά Μαθηματικά. Ε. Σταμάτη


Αν και ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός κατατάσσεται χρονολογικώς υπό των πλείστων μετά τον βαβυλωνιακόν και τον αίγυπτιακόν πολιτισμόν, εν τούτοις υποστηρίζεται δια σοβαρών επιχειρημάτων και η γνώμη ότι ο Ελληνικός πολιτισμός της προμηκυναϊκής εποχής είναι πολύ παλαιότερος του βαβυλωνιακοί και του αιγυπτιακού. Τοιαύτην γνώμην αναγιγνώσκομεν εις την πεοισπούδαστον πραγματείαν του στρατηγού έ. ά. κ. Ξ. Λίβα, υπό τον τίτλον «Η Αιγηίς, από παλαιότατων χρόνων μέχρι σήμερον, ως κοιτίς των Αρίων και του Ελληνισμού», Αθήναι, 1956. Ενισχυτικόν επιχείρημα της απόψεως ταύτης του κ. Ξ. Λίβα, είναι ότι ο Όμηρος, όστις έζησε κατά τινάς περί το 1200 π.Χ., πρέπει να είναι δημιούργημα πολιτισμού προηγηθέντος αυτού κατά χιλιάδας τινάς ετών. Οπωσδήποτε η θεία Πρόνοια επεφύλαξε την τιμήν της δημιουργίας των επιστημών και της φιλοσοφίας εις τον λαόν των αρχαίων Ελλήνων. Ποίος Έλλην πρώτος συνέλαβε την ιδέαν της ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ εις τα μαθηματικά, δεν είναι γνωστόν. Είναι όμως γνωστόν εξ ιστορικών μαρτυριών ότι ο εκ των επτά σοφών της αρχαίας Ελλάδος Θαλής ο Μιλήσιος είχε πρώτος αποδείξει ωρισμένα γεωμετρικά θεωρήματα. Ως εκ τούτου ο Θαλής θεωρείται υπό πολλών ο θεμελιωτής των επιστημών. Αναμφισβητήτως δε ο θεμελιωτής ούτος ήτο Έλλην. Ο Θαλής εγεννήθη περί το 640 π. Χ. εν Μιλήτω) της Μικράς Ασίας...
GoogleDocs

Δεν υπάρχουν σχόλια: