Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΒΙΒΛΙΟ 10 Ε. ΣΤΑΜΑΤΗ

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

Κατὰ τὸ 1902 ὁ περίφημος Οὖγγρος μαθηματικὸς Bolyai, εἰς ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τῆς ὑπερβολικῆς γεωμετρίας, ἔγραψεν, ὅτι εἶχε διαπιστώσει 1700 ἐκδόσεις τῶν Στοιχείων τὸν Εὐκλείδου  εἰς διαφόρους γλώσσας καὶ ἐντὸς διαστήματος 1900 ἐτῶν. Γενικῶς ὅμως πιστεύεται, ὅτι αἱ ἐκδόσεις τῶν Στοιχείων τὸν Εὐκλείδου ὑπερβαίνουν κατὰ πολὺ τὸν ἀριθμὸν τοῦτον. Εἰς τὴν Δυτικὴν Εὐρώπην ἡ ἔκδοσις τῶν Στοιχείου ἔγινε τὸ πρώτον κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς  Ἀναγεννήσεως ἐξ ἀραβικῶν ἐκδόσεων. Ἀπασαι αὗται ἐστηρίζοντο εἰς ἔκδοσιν τῶν Στοιχείων γενομένην ἐν Ἀλεξάνδρεια κατὰ τὸν 4ον μ.Χ. αἰώνα ὑπὸ τοῦ μαθηματικοῦ Θέωνος, πατρὸς τῆς μαθηματικοῦ καὶ φιλοσόφου Ὑπατίας. Κατὰ τὸ 1808 μετεφέρθησαν ἐκ τοῦ Βατικανοῦ ὑπὸ τοῦ Ναπολέοντος εἰς Παρισίους πολλοὶ ἑλληνικοὶ κώδικες, μεταξύ των ὅποιων ὃ F. Peyrard ἀνεκάλυψεν ἕνα, φερόμενον σήμερον ὑπὸ τὸ ὄνομα κῶδιξ Βατικανὸς ὓπ΄ ἄριθ. 190, ὅστις περιεῖχε τὰ Στοιχεῖα τοῦ Εὐκλείδου.
Ὁ κῶδιξ οὗτος ἐστηρίζετο εἰς ἔκδοσιν τῶν Στοιχείων πολὺ παλαιοτέραν τῆς ἐκδόσεως τοῦ Θέωνος (ὁ κῶδιξ ἐπεστράφη εἰς τὸ Βατικανὸν τὸ 1814). Ἀπὸ τὸν κώδικα τοῦτον διεπιστώθησαν τὸ πρώτον αἱ μεταβολαί, τὰς ὅποιας εἶχεν ἐπιφέρει ὁ Θέων, καὶ ἐσημειώθησαν αὗται ὑπὸ τοῦ Ε. F. August κατὰ τὴν ἔκδοσιν ὑπὸ τοῦτον τῶν Στοιχείων τὴν γενομένην κατὰ τὸ 1829.
Κατὰ τὸ 1882 - 1888 ὃ Δανὸς I. L. Heiberg τὴ σννεργασία τοῦ Γερμανοῦ Η. Μenge ἐξέδωκεν ἐν Λειψία τὰ ἔργα τὸν Εὐκλείδου. Ἐκ τὸν προλόγου τοῦ πρώτου τόμου τῶν Στοιχείων ὑπὸ τὸν J. L. Heiberg παραθέτομεν ἐδῶ τα σπουδαιότερα μέρη…

Εναλλακτικά:
GoogleDocs


ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ 11,12,13 Ε. ΣΤΑΜΑΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: