Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Τίμαιος ο Λοκρός

Πυθαγόρειος φιλόσοφος εκ της πόλεως Λοκρών της Κάτω Ιταλίας. Ο Πλάτων εις τον ομώνυμον διάλογον τον παρουσιάζει συνομιλούντα με τον Σωκράτη και τον Κριτίαν, όστις ήτο πάππος του γνωστού ολιγαρχικού πολιτικού των Αθηνών. Επομένως η ακμή της δράσεως του πρέπει να τοποθετηθή εις τας τελευταίας δεκαετίας του 5ου και τας πρώτας του 4ου π.Χ. αιώνος. (Περισσότερος πληροφορίας περί της προσωπικότητας του πέραν εκείνων τας οποίας μας δίδει ο Πλάτων («Τίμαιος» 19Ε) δεν έχομεν. Ο Γερμανός φιλόλογος Ντιλς εξέφρασε την εικασίαν ότι ως πραγματικόν πρόσωπον ο Τίμαιος δεν υπήρξε ποτέ αλλ' επλάσθη υπό του Πλάτωνος δια να αποτελέση τον εκπρόσωπον των αντιλήψεων των Πυθαγορείων εις τον ομώνυμον διάλογον. Η γνώμη αύτη του Ντιλς δεν είναι ορθή, διότι εις τον Διογένη τον Λαέρτιον αναφέρεται μεταξύ των συγγραμμάτων του Αριστοτέλους και πραγματεία «Τα εκ του Τιμαίου και τον Αρχυτείωνα». Ομοίως και ο Πρόκλος εις τα σχόλια του αναφέρει το όνομα του Τιμαίου. Ο Σουίδας μας δίδει την ακόλουθον πληροφορίαν: «Τίμαιος Λοκρός, φιλόσοφος Πυθαγόρειος. Μαθηματικά, Περί φύσεως, Περί του Πυθαγόρου βίου». Εκ της σημειώσεως ταύτης αποδεικνύεται ότι εις τον Τίμαιον απεδίδετο και η συγγραφή ορισμένων συγγραμμάτων. Μετά των πλατωνικών έργων συνεκδίδεται και μία εις την δωρικήν διάλεκτον γραμμένη πραγματεία υπό τον τίτλον «Τιμαίω Λοκρώ περί ψυχάς κόσμω και φύσιος». Αύτη όμως δεν είναι γνήσιον έργον του Τιμαίου αλλά εγράφη επί τη βάσει του ομωνύμου πλατωνικού διαλόγου υπό αγνώστου μεταγενεστέρου συγγραφέως όστις ηθέλησε να αποδώση την συγγραφήν της εις τον Πυθαγόρειον φιλόσοφον. Περιέχει γνώμας εκτιθεμένας εις τον πλατωνικόν «Τιμαίον».
Βιβλιογραφία : Gualterus Anton, De origine libelli inscr. Περί ψυχάς κόσμω και φύσιος: Berlin 1851, Diels, 'Αποσπάσματα   Προσωκρατικών,  Τόμος Ι σελ. 441   εκδ. 6η.

Κ. Δ. Γεωργούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: