Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Θεοδωρος ο Κυρηναίος αρχαίες αναφορές.


IAMBL. V. P. 267 p. 193, 4

Kurhna‹oi Prîroj ..., QeÒdwroj.
EUDEM. fr. 84 ™f' oŒj `Ippokr£thj Ð C‹oj ... kaˆ Q. Ð Kurhna‹oj ™gšnonto perˆ gewmetr…an ™pifane‹j.
DIOG. II 103 QeÒdwroi d gegÒnasin e‡kosi. prîtoj S£mioj uƒÕj `Ro…kou ... deÚteroj Kurhna‹oj gewmštrhj, oá di»kouse Pl£twn.
PLAT. Theaet. 145 c Sokr. lšge d» moi· manq£neij pou par¦ Qeodèrou gewmetr…aj ¥tta. –Theaet. œgwge. –kaˆ tîn perˆ ¢stronom…an te kaˆ ¡rmon…aj kaˆ logismoÚj; proqumoàma… ge d». –kaˆ g¦r ™gè, ð pa‹, par£ te toÚtou kaˆ par' ¥llwn, oÞj ¨n o‡wma… ti ™paein. 147 D perˆ dun£meèn ti ¹m‹n QeÒdwroj Óde œgrafen tÁj te tr…podoj pšri kaˆ pentšpodoj ¢pofa…nwn Óti m»kei oÙ sÚmmetroi tÍ podia…ai kaˆ oÛtw kat¦ m…an ˜k£sthn proairoÚmenoj mšcri tÁj ˜ptakaidek£podoj. 148 A Ósai mn grammaˆ tÕn „sÒpleuron kaˆ ™p…pedon ¢riqmÕn tetragwn…zousi, mÁkoj æris£meqa, Ósai d tÕn ˜terom»kh, dun£meij, æj m»kei mn oÙ summštrouj ™ke…naij to‹j d' ™pipšdoij § dÚnantai. kaˆ perˆ t¦ stere¦ ¥llo toioàton. 161 B osq' oân, ð QeÒdwre, Ö qaum£zw toà ˜ta…rou sou PrwtagÒrou;
162 A Theod. ð Sèkratej, f…loj ¡n»r. ésper sÝ nàn d¾ epej.
XENOPH. Mem. IV 2, 10 ¢ll¦ m¾ gewmštrhj ™piqume‹j, œfh, genšsqai ¢gaqÕj ésper Ð QeÒdwroj; 

Δεν υπάρχουν σχόλια: